પપ્પુ એ હબીબી બનીને શું કર્યું જોવો !! || Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

પપ્પુ એ હબીબી બનીને શું કર્યું જોવો !!
|| Gujarati Comedy || Video By Akki&Ankit

All Team Name:-
Ankit Kansagara
Akki hemnani
Sagar kanani
Parth kansagara
Kishan Thakor
Mosin sumra
Samir sumra….
Mahesh Goraniya(Pappu)
Priyanka chudasama
Bhavna Chudasama

Facebook:www.facebook.com/AkkiandAnkit/
instagram:www.instagram.com/Akkiandankit/

Ankit Kansagara:-https://www.instagram.com/ankit_kansa…
Akki hemnani:-https://www.instagram.com/akki_hemnani/
Sagar Kanani:-https://www.instagram.com/sagar_kanani_/
Samir Sumra:-https://www.instagram.com/mr_.sumra/
www.instagram.com/raghu9051/