ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു, നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളം കയറി | Idukki Dam Opend | Airport Closed

ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു, നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളം കയറി !!!!!!