શું કહે છે ખજૂર – રાકેશ બારોટના નવા ગીત વિશે- સાંભળો-Jigli Khajur Team

શું કહે છે ખજૂર – રાકેશ બારોટ ના ગીત વિશે- સાંભળો
Starring:Nitin Jani(Khajur),Tarun Jani,Bhavin Variya

Music Label:Shri Ram Audio And Telefilms
Online Download:www.rajaramdigital.com

For More Entertainment Like us On Facebook:-
www.facebook.com/RajaramDigital

For More Entertainment Like us On Twitter:-

Circle us On Google+:-
plus.google.com/u/0/+gujaratidevotionaltv

For More Entertainment Follow On :)-
www.dailymotion.com/ShreeRamAudio

Youtube Channel Subcribe On:-
www.youtube.com/user/gujaratidevotionaltv?sub_confirmation=1