அதிரடி Twist ! இன்று Double Elimination ஆ ? மும்தாஜ் ஐஸ்வர்யாக்கு ஆப்பா ? Vijay TV ! Bigg Boss Tamil

அதிரடி Twist ! இன்று Double Elimination ஆ ? மும்தாஜ் ஐஸ்வர்யாக்கு ஆப்பா ? Vijay TV ! Bigg Boss Tamil ! Sendrayan Interview ! Mumtaj Elimination ! Snehan & Mumtaj Fight ! Kamal Haasan ! Vijayalakshmi & Aishwarya Fight ! Aishwarya Elimination ! Mumtaj & Balaji Fight ! Riythvika & Aishwarya Fight ! Bigg Boss 2 Tamil

Big Twist & Turns – Source Confirm’s Double Elimination Chance in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

Kamal’s Suspense and Chance For Mumtaj and Aishwarya Double Elimination in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

As Per Official Source This Week Muntaj Elimination or Aishwarya Elimination Almost Confirmed From Bigg Boss House in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

Will Kamal Again Blasts Mumtaj & Aishwarya in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

This week Chance’s for Kamal Confirm’s Aishwarya Elimination or Mumtaj Elimination or Mumtaj Eliminated From Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

Chances For Mumtaj Eliminated or Aishwarya Eliminated From Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

This week Highlight Moments :

1. Janani Iyer Enters Direct Final in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

2. Mumtaj , Aishwarya or Riythvika Fight For Ticket to Finale Task and Enters Final in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

3. Janani , Balaji , Yaashika clash For Ticket To Finale Task in Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

Snehan , Aarav Entry at Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

Huge Clash Riythvika , Janani Blasts Aishwarya and Yaashika Reveals Real Face of Aishwarya and Mumtaj

Huge Fight on Bigg Boss Tamil & Bigg Boss 2 Tamil

#BiggBossTamil #BiggBoss2Tamil #AishwaryaDutta